Studiju maksas atlaides

Svarīga informācija tiem studentiem, kuri uzsāks studijas ne ātrāk kā ar 2016./2017. akadēmisko gadu – sākot ar šo gadu būs iespēja iegūt studiju maksas atlaidi par studiju priekšmetiem, kuri ir apgūti pirms tam citā programmā, fakultātē vai augstskolā.

Ja kāds no apgūtajiem studiju priekšmetiem pēc priekšmeta apraksta sakrīt ar to, kas jāapgūst kādā no RTU programmām, tad tiek piemērota studiju maksas atlaide. Atlaides lielumu nosaka, reizinot apgūtā studiju priekšmeta paredzēto kredītpunktu skaitu ar viena kredītpunkta maksu konkrētajā studiju programmā, ko iegūst dalot gada studiju maksu konkrētajā studiju programmā ar tajā noteikto akadēmiskā gada kredītpunktu skaitu, un reizinot ar koeficientu 0,7195.

 

Formula: Capture

 

Atlaide netiek piemērota Rīgas Biznesa skolai, RTU Ārzemju studentu departamentam un RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļai piesaistītajām studiju programmām.

Vairāk informācijas par studiju maksas atlaidēm vai izlasīt “Nolikums par studiju finansēšanas avota mainīšanas un studiju maksas atlaides piešķiršanas vispārīgo kārtību“.