Stipendijas, atvieglojumi un kredīti

RTU STIPENDIJAS

RTU studentam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no sekojošiem stipendiju veidiem:

Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā:

Ikmēneša stipendiju konkursa kārtībā uz vienu semestri piešķir studējošajiem, pamatojoties uz sesijā iegūtajām atzīmēm. Ja diviem vai vairāk studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes, tad prioritārā secībā tiek ņemta vērā šo studējošo piederība šādām sociālajām grupām:

  1. invalīds, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais;
  2. studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
  3. studējošais no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;
  4. studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.

Vairāk par stipendiju piešķiršanu un kritērijiem var uzzināt “Stipendiju piešķiršanas nolikumā“!

 

STUDIJU MAKSAS ATVIEGLOJUMI

Kopš 2012. gada 18. jūlija pilna laika studējošie, kuri pieder kādam no sociālajiem kritērijiem:

var pieteikties mācību maksas samaksas termiņa pagarināšanai līdz 15. oktobrim.

Lai to izdarītu, līdz 31. augustam jādodas uz RTU galveno ēku Rīgā, Kaļķu ielā 1, kur pirmajā stāvā 121. kabinetā jāuzrāda sociālā kritērija apliecinoši dokumenti.

RTU Studentu parlaments var rekomendēt attiecīgās fakultātes Domei atbrīvot sekmīgu studentu pilnīgi vai daļēji no mācību maksas pilna laika sekmīgus studentus, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 

Papildus informācijas un jautājumu gadījumā sazināties ar:
RTU SP Biroja administratori
Ditu Sprukti

E-pasts: dita.sprukte@rtusp.lv
Tālr.: +371 26113110

 

KREDĪTI NO KREDĪTIESTĀDES LĪDZEKĻIEM

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase, kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētās studiju programmas. Kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, viena doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo grādu secīgai iegūšanai un ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku.

Studiju kredīts:

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai. To var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika (vakara, neklātienes) studējošie. Studiju kredītam paredzēto summu kredītiestāde ieskaita RTU norēķina kontā.

Kredīta apjoms nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. Maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.

Studējošā kredīts:

Studējošā kredīts paredzēts sociālo izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Šo kredītu banka katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) pārskaita uz kredītņēmēja norēķinu kontu. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī Latvijas augstākās izglītības iestādēs nepārsniedz 170,74 euro.

LAI SAŅEMTU STUDIJU VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTUS, NEPIECIEŠAMS: vienas fiziskās personas, kurai ir stabili un regulāri ienākumi, kas mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, galvojums. Vienas fiziskās personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus. Kredīts bez galvotājiem iespējams bāreņiem (līdz 24 gadiem) un bez abu vecāku gādības palikušajiem bērniem. Studiju kredīta gadījumā iespējams arī pašvaldības galvojums.

Atmaksas noteikumi:

Kredītu sāk atmaksāt ne vēlāk kā ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ne vēlāk kā ar 3. mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
Ja studējošā kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles). Studējošā kredīts tiek dzēsts arī par bērniem, kuri ir adoptēti studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā.

Studiju un studējošā kredītu atmaksas termiņu var pagarināt, ja:

Vairāk informācijas par kredītiem var uzzināt RTU mājas lapāhttp://www.rtu.lv/lv/studijas/stipendijas-un-krediti/krediti

RTU Kredītu piešķiršanas komisijā:
Kaļķu ielā 1 – 120. kabinetā
Tālr.: 67089465