Daži termini, kuri ir sastopami studenta dzīvē:

 – KP – studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.

 – Akadēmiskais parāds –  ja students sesijas laikā un vēl 5 dienas pēc sesijas nav nokārtojis visus attiecīgajā semestrī paredzētos pārbaudījumus, tad students skaitās akadēmiskais parādnieks. Sankcijas pilna un nepilna laika studentiem ir atrunātas RTU Senāta lēmumā «Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu». Savukārt par parādu maksu lielumu katru gadu RTU Senātā tiek pieņemts jauns lēmums.

 – Sesija – pārbaudījumu laiks pēc katra semestra. Rudens semestri noslēdz ziemas sesija, kas parasti notiek janvārī, bet pavasara semestri – vasaras sesija, kas notiek maija otrajā pusē un jūnijā līdz Līgo svētkiem. Sesijas pagarinājumu pēc studenta lūguma var piešķirt ar fakultātes dekāna rīkojumu, ja kavējumi pārbaudījumu kārtošanai ir radušies attaisnotu iemeslu dēļ.

Brīvās izvēles priekšmeti (C daļa)

Studiju grafiks 2017./2018. akadēmiskajā gadā

Rudens semestris (16 nedēļas) 04.09.2017 – 23.12.2017
Ziemas brīvlaiks 24.12.2017 – 01.01.2018
Ziemas sesija 02.01.2018 – 28.01.2018
Pavasara semestris (8 nedēļas) 29.01.2018 – 23.03.2018
Pavasara brīvlaiks 24.03.2018 – 02.04.2018
Pavasara semestris (8 nedēļas) 03.04.2018 – 27.05.2018
Pavasara sesija 28.05.2018 – 22.06.2018
Vasaras semestris (8 nedēļas) 25.06.2018 – 17.08.2018

 

Esi students, kurš gribi uzlabot savu studiju procesu kvalitāti, uzzināt augstākās izglītības akadēmiskās aktualitātes pirmais, būt palīgs citiem neskaidrību gadījumā? Studiju nodaļa Tevi jau gaida!

Ja esi grupas vecākais, tad obligāti izlasi Grupu vecāko nolikumu!

Studiju nodaļa sniedz konsultācijas studentiem par neskaidriem jautājumiem saistībā ar studijām, to procesiem un specifiku (sesija, parādi, ranga aprēķināšana utt.), risina radušos konfliktus starp studentiem un RTU administrāciju saistībā ar studiju jautājumiem. Studiju nodaļas darbs ir vērsts ne tikai uz konfliktu risināšanu un izskaidrošanu, tai ir uzdevums veicināt studiju vides uzlabošanu un efektivitāti ņemot vērā mūsdienu studentu intereses, rīkot seminārus, kas vērsti uz studiju procesa uzlabošanu, problēmu apzināšanu un veiksmīgu risinājumu iegūšanu. Studiju nodaļā notiek pasākumi, kas vērsti uz erudīcijas celšanu, izglītības un zinātnes popularizēšanu. Nodaļa izstrādā akadēmiskus priekšlikumus RTU administrācijai.

Ja būsi viens no mums, vienmēr būsi lietas kursā par universitātē notiekošo!