Latvijas Studentu apvienība

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. LSA ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir atrunāta Augstskolu likumā. Tā ir arī Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

– Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
– Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
– Nodrošina Latvijas studējošo pārstāvību ārvalstīs;
– Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus;
– Organizē seminārus un forumus, kas pilnveido studējošo kompetences, papildina zināšanas un palīdz risināt aktuālākos problēmjautājumus.

Apvienības ilggadējais un nemainīgais sauklis ir “Studentu lieta – taisna un cieta!”.
Vairāk aktuālas informācijas par LSA.

RTU SP pārstāvji LSA Kongresā 25.03.2017.
Foto: Sintija Lubanova

RTU SP pārstāvji LSA Domē

Indra Pētersone
RTU SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāja
indra.petersone@rtusp.lv
+371 28219438

Alīna Beitane
AF SP Studiju nodaļas vadītāja
alina.beitane@gmail.com
+371 26140371

Katrīna Sproģe
RTU SP International Students Council
katrina.sproge@rtusp.lv
+371 28302801

Beate Zlaugotne
MLĶF SP Ārējo sakaru nodaļas vadītāja
beate.zlaugotne@gmail.com
+371 26227025